z - Imperial City - Toshi Ranbo - Iweko Shibatsu

Second-Son of Iweko I

Description:
Bio:

Iweko Shibatsu was the second son of Iweko I and Iweko Setai. His older brother was Iweko Seiken, and his only sister was Iweko Miaka. Once Seiken became Emperor Iweko II, Shibatsu joined the Spider Clan as Susumu Shibatsu.

z - Imperial City - Toshi Ranbo - Iweko Shibatsu

Fans and Blades Hatashai Hatashai